تجارتي اعلانات


امتحانی جمله -


تاسو کولاشی خپل تجارتی اعلانات زموږ پر پاڼه په لوړ کیفیت او ارزانه بیه نشر کړی موږ سره په اړیکه کی شی